Centrum voor Verantwoord Spelen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Centrum voor Verantwoord Spelen: Centrum voor Verantwoord Spelen B.V., geregistreerd onder KvK nummer; 80744931, hierna te noemen; Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever: De partij welke een Opdracht uitzet bij Opdrachtnemer voor het uitvoeren van een Dienst.
 3. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen.
 4. Dienst: De uit te voeren werkzaamheden die Opdrachtnemer verricht, aan de hand van een door Opdrachtgever aangegeven Opdracht.
 5. Opdracht: Het totaal van Diensten welke Opdrachtgever verzoekt om uit te laten voeren door Opdrachtnemer, altijd bevestigd door middel van een schriftelijke Overeenkomst.
 6. Overeenkomst: Afspraken gemaakt tussen Partijen, welke altijd schriftelijk bevestigd dienen te worden.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, offertes en Opdrachtbevestigingen met Opdrachtnemer. Deze voorwaarden betreffen alle aangeboden Diensten.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming van een Overeenkomst

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn, tenzij anders aangegeven, maximaal 30 dagen geldig.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende samenwerkingsovereenkomst, Overeenkomst, intentieverklaring of Opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De Overeenkomst, bevestiging of verklaring wordt geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien deze door de Opdrachtgever, binnen 30 dagen, schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4 Tussentijdse beëindiging van de Opdracht

 1. Partijen kunnen de Overeenkomst tussentijds beëindigen, indien één van hen van mening is dat de Opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte of Opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele Opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
 2. Annulering door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever voor een dienst heeft het recht deze zonder kosten te annuleren indien dit 30 dagen voor aanvang van de dienst schriftelijk geschiedt. Bij annuleringen binnen 30 dagen heeft Opdrachtnemer het recht alle kosten van de dienst in rekening te brengen.
 3. Annulering door Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij cursussen/trainingen met een open inschrijving bij te weinig deelnemers deze op te schorten of te annuleren, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding waarbij Opdrachtnemer de Opdrachtgever uiterlijk drie dagen voor de start hierover informeert.
 4. In geval een van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 5 Uitvoering van Dienst

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd en neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle benodigde informatie en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid die nodig is om de uitvoering van de Opdracht goed te laten verlopen. Opdrachtgever zorgt voor naleving van de in de offerte of Opdrachtbevestiging overeengekomen afspraken betreffende trainingsruimte, audiovisuele hulpmiddelen, aantal deelnemers, en dergelijke. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht toe om de uitvoering van de Opdracht op te schorten, wanneer Opdrachtgever niet aan de vastgelegde afspraken heeft voldaan. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever stelt de medewerkers van de eigen organisatie die bij de werkzaamheden van Opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn ter beschikking.
 4. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.
 5. In overleg met Opdrachtgever is het mogelijk om certificering van een persoon te binden aan het bedrijf van Opdrachtgever. Dit betekent dat de certificering direct naar de werkgever toe gaat, op naam van de persoon, maar Opdrachtgever het certificaat behoudt.
 6. Opdrachtgever dient uiterlijk twee weken voor de uitvoering van een dienst kenbaar te maken wanneer een dienst niet op het afgesproken tijdstip en/of de afgesproken locatie doorgang kan vinden, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 7. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 8. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot Diensten betreffende onderwijs en E-learning worden binnen twee weken beantwoord. In geval brieven een langere verwerkingstijd vergen wordt dit beantwoord met een ontvangstbevestiging met aangeven van de verwachte reactietermijn.
 9. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 10. Opdrachtnemer is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen c.q. belemmeren en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zijn begrepen gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
 11. Tijdens overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Indien dit langer duurt dan twee maanden zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 6 E-learning.

 1. Centrum voor Verantwoord Spelen is de ontwikkelaar en eigenaar van de E-learning modules.
 2. De modules, zonder exclusief gebruiksrecht, worden voor een beperkte duur ter beschikking gesteld aan door Opdrachtnemer geautoriseerde gebruikers welke in dienst zijn van Opdrachtgever. Voor iedere gebruiker geldt een niet overdraagbaar persoonlijk inlogaccount.
 3. De modules mogen alleen gebruikt worden voor de in de Overeenkomst genoemde doeleinden en doelgroepen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid en deskundigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen door de Opdrachtnemer en ingeschakelde derden wordt beperkt tot het in de opdrachtbevestiging tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen bedrag.
 3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Centrum voor Verantwoord Spelen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is, doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer.

Artikel 8 Prijzen

 1. Prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en reiskosten tenzij anders aangegeven.
 2. Indien een aangeboden dienst vrij van BTW is wordt hiervan in de offerte melding gemaakt. Mocht de fiscus alsnog tot een naheffing van BTW besluiten dan volgt een navordering aan de Opdrachtgever over de te betalen BTW over het in de Opdracht overeengekomen bedrag.
 3. Tussentijdse tariefwijzigingen worden niet doorberekend in ondertekende bestaande Opdrachten.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de 30 dagen na dagtekening van de factuur. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Deelnemer is nimmer gerechtigd om de betalingsverplichting op te schorten.
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder a genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 10 Reclameren

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten welke hij gebruikt en/of ontwikkelt of heeft gebruikt en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Alle door de Opdrachtnemer gebruikte leermiddelen mogen niet worden gebruikt of vervreemd.
 3. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer ontwikkelde materialen blijft aan Opdrachtnemer. Op overtreding staat een direct opvorderbare boete van € 10.000,– (tien duizend euro). Meerdere geleden schade kan te allen tijde op de Opdrachtgever worden verhaald.

 

Artikel 12 Geheimhouding

 1. Stakeholders, trainers, acteurs, ervaringsdeskundigen en deelnemers aan trainingen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van de informatie, waarvan het als vertrouwelijk kan worden geacht, die zij van elkaar ontvangen voor zover deze de trainingen, consultancy en support aan spelers en naasten betreft.
 2. Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 3. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
 4. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 

Artikel 13 Klachtenregeling

 1. Opdrachtgever dient klachten over gebrekkige diensten volledig en duidelijk te omschrijven. Deze moet vervolgens binnen bekwame tijd worden ingediend bij Opdrachtnemer. Dit is nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Kennisgeving binnen een maand is tijdig.
 2. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen om het gebrek te herstellen en de klacht te verhelpen.
 3. De beoordeling van de methode en stappen die ondernomen worden om de klacht te verhelpen is altijd aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal er altijd zorg voor dragen dat de wensen van Opdrachtgever in overweging worden genomen.
 4. Een klacht wordt als afgehandeld gezien indien deze naar tevredenheid van Opdrachtgever is afgehandeld of door het (indien van toepassing) arbitrage-instituut een uitspraak heeft gedaan over de klacht of vervolgstappen.

 

Artikel 14 AVG

 1. Centrum voor Verantwoord Spelen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 2. Yvon Jansma is de Functionaris Gegevensbescherming en bereikbaar via Yvon@centrumvoorverantwoordspelen.nlof 06 48204199.
 3. Centrum voor Verantwoord Spelen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze Overeenkomsten met Opdrachtgevers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Centrum voor Verantwoord Spelen maakt gebruik van Avetica B.V. ten behoeve van Moodle als E-learning webapplicatie en van Innophase B.V. ten behoeve van Coachview als trainingsadministratie en heeft met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 4. Centrum voor Verantwoord Spelen verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 5. Centrum voor Verantwoord Spelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 6. Centrum voor Verantwoord Spelen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst (van bijvoorbeeld een medewerker van Centrum voor Verantwoord Spelen).
 7. Centrum voor Verantwoord Spelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het vermoeden bestaat dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@centrumvoorverantwoordspelen.nl
 8. Centrum voor Verantwoord Spelen wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 9. Voor een compleet overzicht van de gegevens die wij verwerken kunt u onze uitgebreide privacyverklaring raadplegen.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.
 4. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd overeen te komen om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

 

Artikel 16 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen met betrekking tot onze algemene voorwaarden? Neem dan vooral contact op via de onderstaande contactgegevens:

+31641622869

yvon@centrumvoorverantwoordspelen.nl

of

info@centrumvoorverantwoordspelen.nl