Centrum voor Verantwoord Spelen

Privacyverklaring

Centrum voor Verantwoord Spelen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.centrumvoorverantwoordspelen.nl
+31641622869

Yvon Jansma is de Functionaris Gegevensbescherming van Centrum voor Verantwoord Spelen. Zij is te bereiken via yvon@centrumvoorverantwoordspelen.nl.

 

1.    Persoonsgegevens die wij verwerken

Centrum voor Verantwoord Spelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Internetbrowser en apparaat-type.

 

2.    Gegevensverwerking onder de 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouder(s) of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@centrumvoorverantwoordspelen.nl, wij verwijderen deze gegevens dan per direct.

 

3.    Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ter bescherming van uw persoonsgegevens verwerken wij alleen persoonsgegevens voor een specifiek doel met een wettelijke grondslag conform de AVG. Hieronder geven wij precies aan op basis van welke wettelijke grondslag wij uw gegevens verwerken en waarom wij deze gegevens moeten verwerken. Centrum voor Verantwoord Spelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende redenen:

1. Contact

Heeft u een e-mail gestuurd naar ons e-mailadres? Of heeft u informatie achtergelaten via sociale media, WhatsApp of telefonisch? Dan bewaren wij deze gegevens zodat wij u verder kunnen benaderen.

De grondslagen voor verwerking in dit kader: ons gerechtvaardigd belang (wij dienen met u te kunnen communiceren om vragen of klachten in behandeling te kunnen nemen of op te kunnen volgen).

2. Uitvoeren dienst

Wanneer er wordt overgegaan op het uitvoeren van onze dienst, hebben wij bepaalde gegevens nodig. Zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om de dienst naar behoren uit te voeren.  Denk bijvoorbeeld aan het e-mailadres, naam en telefoonnummer.

De grondslagen voor verwerking in dit kader: uitvoering van de overeenkomst (het voldoen aan de overeenkomst zoals besloten met onze klant), wettelijke verplichtingen (volgens de via geldende wet- en regelgeving gestelde normen uitvoeren van onze diensten) en een gerechtvaardigd belang (het naar behoren kunnen uitvoeren van de overeenkomst met onze klanten).

3. Financiële administratie

Voor dit verwerkingsdoel bewaren wij uw naam, bankgegevens (waaronder naam van de bank/IBAN/BIC) en contactgegevens, waaronder mede begrepen telefoonnummer en e-mailadres.

De grondslag voor de financiële administratie verwerkingsdoelen: Uitvoering van de overeenkomst (in geval de overeenkomst is gesloten met de klant); wettelijke verplichtingen (waaronder onze administratie- en bewaarplicht, fiscale verplichtingen en verplichting rondom het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen); ons gerechtvaardigd belang (om onze reguliere Centrum voor Verantwoord Spelen activiteiten  op een juiste en effectieve wijze te kunnen uitvoeren; om onze dienstverlening te kunnen verrichten en te verbeteren, om bijvoorbeeld tijdens een geschil of juridische procedure onze belangen te kunnen beschermen en om fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan)

4. Relatiebeheer

Het is voor ons belangrijk om uw feedback, klachten en wensen op te slaan en te kunnen verwerken. Indien wij nog verder contact moeten opnemen (bijvoorbeeld over een opvolging van een reclamatie) moeten wij hiertoe in staat zijn. Wij bewaren hiervoor gegevens zoals naam, telefoonnummer, e-mail, bestelgeschiedenis en zo mogelijk gegevens in het kader van een klantentevredenheidsonderzoek.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel zijn: uitvoering van de overeenkomst (indien het een zakelijke klant betreft) en ons gerechtvaardigd belang (het kunnen initiëren, onderhouden en bijhouden van de klantrelatie en om de bijbehorende administratie, correspondentie en relatiebeheeractiviteiten te kunnen verrichten).

5. Geven cursus/training en bewaring certificaat

Centrum voor Verantwoord Spelen verzorgt meerdere soorten cursussen en trainingen. Voor het verzorgen van dergelijke cursussen zijn persoonsgegevens nodig, waaronder de persoonlijke gegevens van de cursisten. Deze gegevens worden bewaard in de onder hoofdstuk 6 weergegeven systemen. Daarnaast is het nodig om deze gegevens te bewaren voor het uitgeven van een certificaat. Persoonsgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn onder andere, naam en geboortedatum.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel zijn: uitvoering van de overeenkomst (het uitvoeren van de overeenkomst die CvVS heeft met de partij die de cursus of training afneemt voor diens werknemers.) en ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verzorgen van cursussen en trainingen, alsmede het uitgeven van certificaten).

4.    Geautomatiseerde besluitvorming

Centrum voor Verantwoord Spelen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst (van bijvoorbeeld een medewerker van Centrum voor Verantwoord Spelen).

5.    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Centrum voor Verantwoord Spelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder geven wij de bewaartermijn weer van de verschillende verwerkingsdoeleinden, waar wij uw gegevens voor verwerken. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende verwerkingsdoeleinden van persoonsgegevens:

Contact

Gegevens benodigd om contact met u op te nemen worden voor een termijn van twee (2) jaar bewaard. Deze termijn begint vanaf het moment dat het laatste contactmoment heeft plaatsgevonden.

 Uitvoeren dienst

Voor het uitvoeren van onze dienst is het nodig om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. De benodigde gegevens worden niet langer dan twee (2) jaar bewaard. Deze termijn begint vanaf het moment dat de dienst volledig is uitgevoerd, dan wel de laatste dienst heeft plaatsgevonden.

Financiële administratie

Wij dienen er een gedegen financiële administratie op na te houden. Hierdoor zijn wij wettelijk verplicht om voor ten minste zeven (7) jaar onze financiële administratie te bewaren.

Relatiebeheer

Het is voor ons belangrijk om ons relatiebeheer op orde te hebben. Daarom worden de door u verstrekte gegevens bewaard voor een periode van twee (2) jaar.

Geven cursus/training en uitgeven certificaat

Wanneer wij een cursus hebben gegeven en deze met het behalen van een certificaat door de cursist is afgerond, dienen wij deze voor onbepaalde tijd te bewaren. Hiermee wordt bedoeld dat de informatie van de cursist met het bijbehorende certificaat worden bewaard voor de periode dat de Overeenkomst met de partij die de cursus heeft afgenomen van kracht is. Wanneer de Overeenkomst niet meer uitgevoerd dient te worden, worden de gegevens met het bijbehorende certificaat voor een periode van maximaal twee (2) jaar bewaard.

6.    Delen van persoonsgegevens met derden

Centrum voor Verantwoord Spelen verkoopt uw gegevens nimmer aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Centrum voor Verantwoord Spelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen uw gegevens met Coachview voor cursusadministratie, het aanmaken van cursussen en voor de registratie van cursisten en certificaten. Wij delen bepaalde persoonsgegevens om onze diensten naar behoren uit te kunnen voeren.

Naast Coachview delen wij ook bepaalde gegevens (waaronder e-mailadres en naam) met Avetica voor het kunnen uitvoeren van e-learning. Door gegevens met Avetica te delen kunnen wij onze diensten naar behoren uitvoeren.

Met alle partijen waar Centrum voor Verantwoord Spelen gegevens mee deelt is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierdoor waarborgen wij uw rechten en zorgen wij ervoor dat uw gegevens naar behoren worden verwerkt.

Indien nodig is het ook mogelijk dat wij gegevens delen met de Kansspelautoriteit indien de Kansspelautoriteit hierom vraagt. Centrum voor Verantwoord Spelen is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens met de Kansspelautoriteit te delen indien hierom gevraagd wordt door de Kansspelautoriteit. Dit geldt eveneens voor andere overheidsinstanties die wettelijk gezien een basis hebben voor het inzien van gegevens die Centrum voor Verantwoord Spelen bewaart. Centrum voor Verantwoord Spelen zal hierbij altijd letten op uw rechten en wensen betreffende het verwerken van uw gegevens.

7.    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Centrum voor Verantwoord Spelen gebruikt noodzakelijke, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Voor specifiekere informatie over de cookies die Centrum voor Verantwoord Spelen op uw apparaten plaatst bekijk onze cookieverklaring.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De precieze stappen om cookies van uw webbrowser te verwijderen verschillen per webbrowser. De Zelftest op onze site bevat geen enkele cookie. Door het bekijken van een video op de site kunnen er cookies van derden worden geplaatst.

8.    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hieronder geven we u een overzicht van de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel wij op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk om u toch te wijzen op de rechten die u in het kader van de AVG hebt.

1. Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij ons zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet (meer) of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren.

3. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Volgens de AVG heeft u het recht, indien redelijk en mogelijk, ons te verzoeken om gegevens over te dragen aan een andere partij.

4. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

U heeft in bepaalde gevallen het recht om Centrum voor Verantwoord Spelen te vragen gegevens te vernietigen. Dit kun u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Centrum voor Verantwoord Spelen uw persoonsgegevens vernietigen:

 • Centrum voor Verantwoord Spelen heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar wij de gegevens voor verzameld hebben.
 • U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Centrum voor Verantwoord Spelen om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in. Dit kan bijvoorbeeld via de ‘uitschrijf button’ voor nieuwsbrieven.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U heeft een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan de belangen van Centrum voor Verantwoord Spelen met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan hebt u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
 • Wanneer Centrum voor Verantwoord Spelen uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wanneer Centrum voor Verantwoord Spelen een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Centrum voor Verantwoord Spelen verplicht om uw gegevens te wissen.
 • Wanneer u als betrokkene jonger dan 16 bent en Centrum voor Verantwoord Spelen heeft uw gegevens verzameld? Dan kunt u vragen aan Centrum voor Verantwoord Spelen de gegevens direct te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

5. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Centrum voor Verantwoord Spelen niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

6. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Gebruikmaken van bovenstaande rechten?

Een e-mail aan onze Functionaris Gegevensbescherming is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van uw rechten. Twijfelen wij eraan of u bent wie u zegt dat u bent? Dan kunnen we u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren, zoals dit is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.

Centrum voor Verantwoord Spelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Nederlandse nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9.    Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Centrum voor Verantwoord Spelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@centrumvoorverantwoordspelen.nl

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Centrum voor Verantwoord Spelen. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar dit mogelijk is, maken wij gebruik van een tweestapsverificatie (of reCaptcha).

De apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend, zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

Ook wordt uw bezoek aan de Centrum voor Verantwoord Spelen website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Centrum voor Verantwoord Spelen privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens het websitebezoek veilig blijven.

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging waar Centrum voor Verantwoord Spelen gebruik van maakt:

 • Het versturen van uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot in de adresbalk.
 • Het beveiligen van alle apparaten waarop uw gegevens verwerkt, opgeslagen en gebruikt worden.

Centrum voor Verantwoord Spelen bewaart gegevens niet op fysieke wijze.

10. Plichten

Centrum voor Verantwoord Spelen verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren en uitvoeren van onze diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Centrum voor Verantwoord Spelen de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van ons Privacy Statement. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de Centrum voor Verantwoord Spelen website.

Centrum voor Verantwoord Spelen behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Centrum voor Verantwoord Spelen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Centrum voor Verantwoord Spelen. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen of opmerkingen met betrekking tot onze privacyverklaring? Neem dan vooral contact op via de onderstaande contactgegevens:

+31641622869

yvon@centrumvoorverantwoordspelen.nl

Of

info@centrumvoorverantwoordspelen.nl