Reactie t.a.v. wetsvoorstel “Modernisering Casinoregime”

Inleiding

Dit stuk is een korte reactie op het gepresenteerde wetsvoorstel “Modernisering Casinoregime”. Onze aanvullende reactie is kort, omdat we de algemene lijn van het wetsvoorstel ondersteunen. We zijn blij met de nadrukkelijke aandacht die verantwoord spelen en consumentbescherming innemen in dit wetsvoorstel.

Het Centrum voor Verantwoord spelen hecht groot belang aan het voorkomen van kansspelverslaving, een belangrijke doelstelling in kansspelbeleid. Wij delen hetzelfde uitgangspunt namelijk Verantwoord Spelen waarbij overheid, vergunninghouders en spelers ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben.

In onze reactie op het wetsvoorstel Modernisering Casinoregime willen wij graag de aandacht vragen voor enekele aandachtspunten en suggesties ter overweging voor optimalisering van de gestelde doelen in het wetsvoorstel.

Wellicht ten overvloede, geven we nog een korte opsomming van missie, doelen en kenmerken van het Centrum voor Verantwoord Spelen.

Wij hopen en verwachten dat deze input onzerzijds als positief zal worden beoordeeld.

Voor nadere toelichting zijn wij uiteraard beschikbaar.

Aandachtspunten/suggesties n.a.v. wetsvoorstel “Modernisering Casinoregime”

Als Centrum voor Verantwoord Spelen vragen wij graag aandacht voor de volgende punten:

1. Het preventiebeleid van de casino’s

Wij hopen dat de zelfde kwaliteit van het preventiebeleid van Holland Casino gehandhaafd blijft in de toekomst. Er dient een uniforme maatstaf te zijn voor alle 16 casino’s.
Als verbeterpunten willen wij graag meegeven dat er kwaliteit gewonnen kan worden door de toeleiding naar zorg beter te regelen.. Nog steeds vinden slechts een gering aantal van de risico- en probleemspelers de weg naar hulp. Uit “Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel” van GGZ Nederland (2013) blijkt dat gaming- of gokgerelateerde behandelingen slechts 3.7% (!) van het totaal aantal behandelingen vormen. De toeleiding naar zorg dient derhalve prioriteit te zijn, om te zorgen dat meer spelers die zorg behoeven ook daadwerkelijk die zorg bereiken. Hiertoe is het aan te bevelen dat er een goede laagdrempelige voorziening is waar de speler en/of zijn omgeving terecht kan met vragen, verzoek om hulp en voor informatie. Deze voorziening moet zowel telefonisch, per mail, skype, twitter bereikbaar zijn maar ook moet het mogelijk zijn om een persoonlijk gesprek te kunnen voeren. Deze voorziening is juist geen instelling voor verslavingszorg omdat de drempel om contact op te nemen voor veel mensen te hoog is. Deze voorziening richt zich specifiek op kansspelproblematiek en heeft regelmatig overleg met het casino betreffende het preventiebeleid en de uitvoering daarvan. Wij vragen ons wel af of het spreidingsbeleid een significante bijdrage levert aan het voorkomen van kansspelverslaving. Immers zo groot is Nederland nu ook weer niet. Bovendien moeten we niet vergeten dat veel mensen ook reeds online deelnemen aan kansspelen en/of een amusementcentrum bezoeken. De zorgplicht van de vergunninghouder is reeds globaal omschreven maar verdient zeker nog veel meer uitwerking. Belangrijk hierbij is hoe het toezicht op het vervullen van de zorgplicht door de vergunninghouder vorm krijgt. Het Centrum voor Verantwoord Spelen is geen voorstander van een centraal register in de huidige opzet waartoe alle aanbieders van casinospelen, speelautomaten en kansspelen op afstand gerekend worden. Het uitsluiten van deelname aan kansspelen heeft niet als gevolg dat de speler gemotiveerd is voor hulp/behandeling. De kans is groot dat de speler in het illegale circuit verder gaat spelen.

De toeleiding naar zorg dient derhalve prioriteit te zijn, om te zorgen dat meer spelers die zorg behoeven ook daadwerkelijk die zorg bereiken

2. Insteek van beleid is de recreatieve speler

Hoewel kansspelen en verslaving vaak in één adem worden genoemd, valt slechts een zeer klein percentage van het totaal aantal spelers onder de noemer ‘risicospeler’, en een nog kleiner gedeelte onder de noemer ‘probleemspeler’. (Volgens de Marktscan 2013 van de Kansspelautoriteit, ongeveer 92.000 risicospelers, en ongeveer 20.300 probleemspelers. Dit op een totaal van ongeveer 8,7 miljoen recreatieve spelers.) Insteek van beleid dient dan ook te zijn deze recreatieve speler, en zorgdragen dat het spel voor hem of haar een spelletje blijft. Nadruk dus op preventie en vroegsignalering!

Insteek van beleid dient dan ook te zijn de recreatieve speler, en zorgdragen dat het spel voor hem of haar een spelletje blijft. Nadruk dus op preventie en vroegsignalering!

3. Activiteiten in speelcasino’s

Het Centrum voor Verantwoord Spelen adviseert de deelname aan tafelspelen ook met kleine inzetten mogelijk te houden. Hierdoor is het aanbod ook bereikbaar voor de recreatieve speler. Belangrijk is ook dat het volledig spelaanbod aanwezig blijft in alle casino’s en het bijvoorbeeld niet zo kan zijn dat poker alleen in een aantal steden kan worden gespeeld. Ook willen wij opmerken dat wij het aanbieden van tafelspelen ook mogelijk zouden willen maken voor amusementscentra mits zij aan een aantal eisen voldoen die vast te leggen zijn in certificering.

Het deelnemen aan tafelspelen moet ook mogelijk zijn met kleine inzetten in het casino.

4. Het op zorgvuldige wijze vormgeven aan wervings- en reclameactiviteiten

Het Centrum voor Verantwoord Spelen is van menig dat er een balans moet zijn tussen reclamemaken voor deelnemen aan kansspelen en het uitdragen van verantwoord spelen. De slogan “Speel Bewust” dient daarom versterkt naar buiten gedragen te worden. Zeker als er ook sprake is van het ontplooien van andere activiteiten waarbij het bezoek van het casino onderdeel van een arrangement is. De wervende maatregelen dienen te alle tijde niet zodanig te zijn dat deze kansspelverslaving zou kunnen vergroten. Hierbij is het van belang om eerlijke informatie te verstrekken over bijvoorbeeld de winkansen. Het moet makkelijk mogelijk zijn voor een speler om op eigen verzoek, geen reclame meer te ontvangen van het casino.

Het Centrum voor Verantwoord Spelen is van menig dat er een balans moet zijn tussen reclamemaken voor deelnemen aan kansspelen en het uitdragen van verantwoord spelen.

Over het Centrum voor Verantwoord Spelen:

Missie, Doelen, Kenmerken

Missie:

 • Efficiëntere toeleiding naar zorg. Bij indicatie van ernstige problematiek waar behandeling in de tweede lijn noodzakelijk is, verwijzen wij door naar huisarts en/of verslavingszorg.
 • Transparantere toeleiding naar zorg. Gescheiden houden van toeleiding en zorg zelf houdt zorgtraject transparant.
 • Betere preventie. Voorkomen van verslaving is minstens even belangrijk als het behandelen – met grotere kans op succes, en met minder kosten.
 • Focus op vroegsignalering. Bijsturing ongewenst speelgedrag in fase dat gedrag nog kan worden bijgestuurd, ruim voordat sprake is van het stellen van de diagnose verslaving.
 • Verlagen drempels voor gokkers om contact op te nemen. Gokkers zijn vaak afkerig van verslavingszorg, omdat ze niet het label ‘probleemgokker’ willen dragen, laat staan ‘verslaafde’. Uit onderzoek en ervaring blijkt: hulp werkt het beste als mensen daar zelf om vragen. Daarom het belang van een zo laag mogelijke drempel! Daar zijn waar de speler is. Zowel online (met ons klikbare logo op websites) and landbased (met onze contacten & directe verbinding met bijvoorbeeld de speelhallen). De speler moet ons altijd kunnen vinden.
 • Probleembesef vergroten. Vergroten van bewustzijn bij de speler door hem zelf inzicht te geven in zijn eigen gewoonten. (Bijvoorbeeld door het Quli programma.)
 • Motivering voor zorg. Doordat een speler in een vroege fase inzicht heeft gekregen in zijn gewoonten, al dan niet anoniem, en een ‘zachte landing’ heeft gekregen, wordt de kans vergroot dat een gemotiveerd iemand de zorg bereikt en de behandeling afmaakt. Daarmee wordt de kans op drop-out verkleind.

Missie:

Toeleiding naar zorg, motivering voor zorg.
Betere preventie, focus op vroegsignalering, verlagen drempels.

Doelen:

 • Verbinding met verslavingszorg.
 • Samenwerking met verslavingszorg, zodat spelers die zorg nodig hebben ook daadwerkelijk bij de zorg terecht komen.
 • Brugfunctie tussen politiek/overheid, verslavingszorg, kansspelindustrie en speler.
 • Stimuleren van verantwoord speelgedrag bij speler.
 • Stimuleren van een verantwoorde speelomgeving bij aanbieder.
 • Stimuleren van dialoog tussen politiek, zorg & industrie, delen van kennis en vergroten van onderling vertrouwen. Zonder dialoog en kennis geen vertrouwen – zonder vertrouwen geen resultaat.
 • Vergroten van kennis over kansspelen bij verslavingszorg.
 • Betrekken van familie en vrienden, voor sociale omgeving/vangnet die verantwoord spelen mogelijk maakt, en die kans op terugval vermindert.
 • Scheiden van toeleiding naar zorg van zorg zelf. Uitgangspunt: transparantie & onafhankelijkheid.
 • Gezamenlijk ontwikkelen van Certificaat “Verantwoord Spelen” voor (online) aanbieders van kansspelen.
 • Vergroten ervaring en kennis betreffende gokken in verslavingszorg d.m.v. training, workshops en expertmeetings.
 • Verdere ontwikkeling Centrum voor Verantwoord Spelen samen met alle belangrijke stakeholders, dus ook individuele en gezamenlijke verslavingszorginstellingen, en Trimbos. Maar ook: Ministerie van Veiligheid & Justitie, Ministerie van VWS en Kansspelautoriteit, online operators (die een aantoonbare en groeiende commitment richting verantwoord spelen hebben laten zien), landbased aanbieders en de brancheverenigingen.
 • Complementair en met een hoge mate van onderlinge samenwerking. Wij willen kennis, ervaring en krachten bundelen in het belang van de speler.

Doel:
Stimuleren van dialoog tussen politiek, zorg, industrie en speler, delen van kennis en vergroten van onderling vertrouwen. Zonder dialoog en kennis geen vertrouwen – zonder vertrouwen geen resultaat.

Kenmerken:

 • ‘Low-entry hub’ zonder enige negatieve vooringenomenheid tegen gokken.
 • Geen eigen behandeling van gokkers; onze focus ligt op toeleiding naar zorg en motivering voor zorg.
 • Belangrijke toevoeging richting het door de overheid gewenste stepped & matched care model.
 • Goed inzicht in politieke verhoudingen.
 • Goede relaties met zorg, groot netwerk.
 • Onafhankelijk.
 • Transparant.
 • Naar internationaal voorbeeld. (GamCare)

Kenmerk:
Belangrijke toevoeging richting het door de overheid gewenste stepped & matched care model.

Recent Posts